https://www.youtube.com/watch?v=9oo5z5S--Tw All you need is love”, sabi nga ng isang sikat na kanta. Pero anong klaseng pag-ibig? Simple lang ang sagot ng Bibliya - buong-buo at taimtim na uri ng pag-ibig....

https://www.youtube.com/watch?v=_GOD4MYpy8s As the famous song goes, “All you need is love”. But the question is, what kind of love? The Bible’s answer is simple - all out and fervent kind of love....

https://www.youtube.com/watch?v=e6SaJPlmRDM Gaano ka kadalas magsabi ng "I love you" sa iba? Madaling sabihin, mahirap gawin. Dahil ang pag-ibig ay mas tungkol sa gawa kaysa sa salita. Paano natin maipapakita ang pagmamahal sa iba sa pamamagitan ng ating mga gawa, at hindi lamang sa ating mga salita?...

https://www.youtube.com/watch?v=td_B1y3bJlc How often do you say “I love you” to others? Loving others is easier said than done, because at the end of the day love is more about what we do than what we say. How can we show love to others by our deeds,...

https://www.youtube.com/watch?v=M4roZl6hB-M Ang pag-ibig ay higit pa sa pakiramdam. Nangangailangan ito ng pagsisikap na maging ganap ito. Pero paano na kung hindi sapat ang mga pagsisikap na ginagawa natin? Ang pangmatagalang pag-ibig ba ay talagang umiiral sa mundong ito?...

https://www.youtube.com/watch?v=4RwJKIj944k There’s more to love than feelings. It requires effort to make it work. But what do we do when it seems like our efforts aren't enough? Does a love that lasts really exist in this world?...

https://www.youtube.com/watch?v=-Z8fnWVq8uc Maraming sinasabi ang mundo tungkol sa pag-ibig: mahalin mo muna ang iyong sarili, unahin ang mga taong nagbibigay sa iyo ng halaga, o ang pag-ibig ay ang pinakamatinding maaari mong maramdaman para sa isang tao. Pero bakit habang mas ""minamahal"" natin ang ating sarili ay...

https://www.youtube.com/watch?v=LD7ENKRLb6Q There are many things that the world says about what love is like: love yourself first, be with the people who bring value in your life, or that love is an intense feeling towards someone. But why is it that the more we “love” ourselves,...

https://www.youtube.com/watch?v=CqCgZinePhk Mas may kumpiyansa tayo kapag alam naman natin na madaling masagot ‘yung mga pinagdadasal natin. Pero paano kung humaharap tayo sa mga tila imposibleng sitwasyon at ito ang laman ng mga panalangin natin? Mawawalan ba tayo ng kumpiyansa? O mas mananalangin pa tayo sa Diyos...

https://www.youtube.com/watch?v=n8DHk4BY7kU It’s easy to be confident in our prayers when what we’re praying about feels feasible to us. But what if we’re faced with seemingly impossible prayers? Do we lose our confidence? Or do we pray harder to God in humility admitting our full reliance in...

menu