https://www.youtube.com/watch?v=Y_FZxopTPBk Naitanong mo na ba, "Saan kaya ako dadalhin ng Diyos para magtrabaho?" o kaya "Kalooban ba ng Diyos itong trabaho ko?" Ngayon na alam na natin na mahalaga sa Diyos ang ating trabaho, paano tayo makatitiyak na ang mga desisyon natin ay papunta sa tamang...

https://www.youtube.com/watch?v=s4-gDl491G4 Nasasakal ka na ba sa trabaho mo? Mahahanap ba natin ang tunay na kaligayahan sa trabaho kung mas mahusay ang iyong boss, mas mataas ang suweldo, at mas kasiya-siyang gawain?...

https://www.youtube.com/watch?v=9dEDlTZBIv4 What do you feel about work? Is it something you enjoy, or is it something that you dread? What if there's actually a way to enjoy your job without having to resign?...

https://www.youtube.com/watch?v=8No5ZHatHIw Nagtatrabaho ka ba para mabuhay, o nabubuhay ka para magtrabaho? Minsan ang tingin natin sa trabaho ay isang paraan lamang upang makabili ng mas malaking bahay, magkaroon ng pinakabagong mga gadgets, at makatanggap ng mas mataas na sweldo. Pero bilang tagasunod ni HesuKristo, higit pa...

https://www.youtube.com/watch?v=1KQ-GJUiAj4 Do you work to live, or do you live to work? We can look at our jobs as just a means to get a bigger house, the latest gadgets, and larger paychecks, but for followers of Christ, it's more than that....

https://www.youtube.com/watch?v=HxfnZQkPehk Kung maayos lang ang pakikitungo sa akin ng boss ko, mas magsusumikap pa ako." "Mas ma-eenganyo pa ako magtrabaho kung ang sweldo ko ay naayon sa ginawa ko." Naisip mo din ba ang mga bagay na ito? Kung para sa pera man yan, recognition, or...

https://www.youtube.com/watch?v=wWxBfQt7UxI If my boss treated me better, I'd work harder." "If my job paid better, I'd have more motivation." Have you ever thought these things? Whether it's for money, recognition, or climbing the corporate ladder, we all have a reason for work. What's yours? Better yet,...

https://www.youtube.com/watch?v=E19VsK6mCac What is that one thing that you would do even if you weren't paid for the job? We often think about calling as doing something we love. Is it possible to still find meaning and purpose even in the routine of our 9 to 5...

menu