https://www.youtube.com/watch?v=-PMnNM_D3_c Ang ating mga salita ay maaring makatulong o makasira, depende kung paano natin ito ginagamit. Paano natin makakalimutan ang mga masasakit na salita na ibinato ng mga tao sa atin noon? At paano natin maiiwasang masaktan ang ating kapwa dahil sa ating pananalita?...

https://www.youtube.com/watch?v=3J2nCpVxXz8 Words can build, but they can also destroy, depending on how we choose to use them. How can we heal from past wounds caused by the hurtful words of others? And how can we avoid speaking carelessly at the expense of those we love?...

https://www.youtube.com/watch?v=SQWmShMBBv0 Nasubukan mo na bang magbago ngunit bumabalik ka pa rin sa mga maling nakasanayan? Minsan, kahit anong pigil natin sa ating sarili na bumalik sa dating kinaugalian, mas lalo pa natin itong ginagawa at mas natatalo pa tayo sa huli....

https://www.youtube.com/watch?v=4T5CSJiIIfA Nasabi mo na din ba sa iyong sarili ang mga katagang, "gusto kong magbago pero hindi ko magawa?" Mahirap talaga baguhin ang mga bagay na matagal mo nang nakasanayan. Paano nga ba natin tatalikuran ang mga maling gawain at palitan ito ng magagandang kaugalian?...

https://www.youtube.com/watch?v=h48jJAXMWtQ Nobody plans to mess up their lives, but instead, we allow bad habits to creep into our daily routines. While sleeping in, checking our phones in bed, or skipping a day in our quiet time seems harmless at first, it's these small decisions that slowly...

https://www.youtube.com/watch?v=MV_hb623Ogk Madalas ka bang gumawa ng mga resolusyon tuwing bagong taon? Kahit hangad natin mas maging mabuti, kadalasan ay hindi natin natutupad ang ating mga ipinangakong gagawin o babaguhin. Isa ba ang panalangin sa mga resolusyon na maaring hindi maisakatuparan? Paano natin gagawin kaugalian ang pagdadasal?...

https://www.youtube.com/watch?v=F0AF273scLU Do you often start the year setting goals and writing resolutions? While most resolutions are made with good intentions, they rarely last. Has prayer become one of those resolutions that just didn't stick? How can we make prayer a habit that lasts for the rest...

menu