Together, Let’s Abound in God’s Work – PM – Runthrough

Hindi ka nilikha upang mag-isang lakbayin ang buhay na ito! Mainam na may kasama ka upang makagawa ng kabutihan sa kapwa at sa paligid natin. Huwag paniwalaan ang kasinungalingang nag-iisa ka lang – tuklasin ang katotohanan ng ating panahon sa loob ng 30 minuto!

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

menu