Is Your Heart Right For God’s Kingdom? – PM

Kumusta ang iyong puso? Nakakaramdam ba ito ng kagalakan para kay Hesus araw-araw o tila ay nanlamig na? Sa dami ng gumagambala at pagsubok sa buhay, ang mga parabula o talinhaga ni Hesus ang makakatulong upang magbigay liwanag sa kung ano na nga ba ang tunay na kalalagayan ng ating relasyon sa Diyos.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

menu