A Life-Changing Prayer – PM – Runthrough

Paano mo malalaman kung may nagmamahal sa ‘yo? Ang Diyos, kapag sinabi Niyang mahal Niya tayo, hindi Niya tayo iiwan o pababayaan kailanman – may patunay Siya ng Kanyang pagmamahal na dapat natin ipagpasalamat! Tuklasin ang katotohanan ng ating panahon! Ang video na ito ay isang 45-minutong run through ng Sunday Message, “”Jesus The Expression Of God’s Love””

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

menu