Know, Believe, Live Out The Gospel – PM

Magkaibang bagay ang malaman kung paano tayo iniligtas ni Hesu-Kristo, at ang paniniwalang totoo ito at hayaang baguhin nito ang ating buhay. Ano ba ang mag-uudyok sa atin na isama ang ebanghelyo sa pang araw-araw na buhay, hanggang sa wakas? Tuklasin natin ang isa sa mga pinakamatimbang na motibasyon kung paano nanatiling tapat ang mga dakilang lider ng Kristiyanismo, sa papamagitan ng kaalaman, paniniwala at pagsasabuhay ng ebanghelyo.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

menu