BAD NEWS: Deny or Do Something About It – PM

Ano ang pinakamasamang balita ang natanggap mo? Walang gustong makarinig ng masamang balita, ngunit minsan ito ang gigising sa atin para harapin ang mga bagay na humihila sa atin palayo sa Diyos.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

menu