What’s Our Real Problem? – PM – Runthrough

Other Resources

Ano ba ang dapat nating gawin sa gitna ng maraming problemang kinakaharap natin sa mundong ito? Alamin ang mabuting balita na maaari nating panghawakan sa pagsisimula ng ating pag-aaral ng book of Romans!

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

menu